จ้างงานยุคดิจิทัลต้อง Multiple Skills

14 October 2020

ชี้แนวโน้มจ้างงานยุคดิจิทัลตลาดแรงงานยืดหยุ่นงาน Full time ลดลงแต่งาน Part time และ Work from Home เพิ่มมากขึ้นลูกจ้างต้องมี Multiple Skills สามารถรับจ็อบกับนายจ้างได้หลายคนจึงจะอยู่รอดฝ่าวิกฤติโควิด-19ไปได้

ดร.ยงยุทธแฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เปิดเผยถึงแนวโน้มการจ้างงานยุคใหม่จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้ทั่วทั้งโลกและในประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ จากการประเมินพบว่าตลาดแรงงานจะมีคนว่างงานและผู้อยู่ในข่ายที่จะตกงานสูงคาดว่ากว่า 3 ล้านคน รวมถึงคนทำงานไม่เต็มเวลาที่มีมากกว่า 14 ล้านคนด้วย ดังนั้นตลาดแรงงานต้องการรูปแบบการทำงานที่แตกต่างไปจากเดิม กล่าวคือการทำงานใน ตลาดแรงงานที่ยืดหยุ่น หรือ Flexible works เนื่องจากตำแหน่งงานเต็มเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่ยังมีงานชั่วคราว หรือ  part-time หรือ Work from Home ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง เพราะธุรกิจบางประเภทไม่สามารถดำเนินกิจการได้เต็มเวลาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 

ทั้งนี้แนวโน้มการจ้างงานในอนาคตนำไปสู่การทำงานแบบ Work from Home ในตลาดแรงงานยุคใหม่ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เกิดในยุคเจเนอเรชั่น Z ที่ทำงานหลายอย่างโดยใช้  Multiple Skills กับนายจ้างหลายคน จึงจำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ที่สนใจทำงาน part-time หรือมีเวลาว่างเสาร์-อาทิตย์ สามารถทำงานได้ แต่ตามระเบียบของกระทรวงแรงงาน  อัตราค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง กำหนดค่าจ้างไว้ไม่ต่ำกว่า 40 บาทต่อชั่วโมง จึงควรมีการปรับปรุงเนื่องจากประกาศดังกล่าวใช้มานานกว่า 6 ปี 

สำหรับแรงงานทั่วไป รวมถึงแรงงานผู้สูงอายุ ที่ประสบความยากลำบากในการหางานทำประจำ และนายจ้างมีข้อจำกัดในการจ่ายค่าจ้างเป็นรายวัน ตามกฎหมายอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ แต่มีความประสงค์จะจ้างแรงงาน part-time หรือจ่ายค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง ควรมีการปรับปรุงแก้ไข เช่นเดียวกับกลุ่มนิสิตนักศึกษา เช่น วันละไม่ต่ำกว่า 55 บาทต่อชั่งโมง โดยสาระสำคัญที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไข อาทิ อัตราค่าจ้าง เงื่อนไขการทำงาน ลักษณะงานที่ทำได้ การดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ฯลฯ

นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ขยายขอบเขตของศูนย์บริการจัดหางานให้ครอบคลุมบริการในรูปแบบ Part-time โดยเร็ว เพื่อเป็นทางเลือกที่เอื้อต่อตลาดแรงงานแบบยืดหยุ่น หรือ Flexible labor Market เนื่องจากความต้องการแรงงานไม่เหมือนเดิม ทั้งแรงงานที่เป็นคนรุ่นเก่าและแรงงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ต้องตื่นตัวในการ upskill และ reskill แบบพหุทักษะ หรือ Multiple task โดยภาครัฐควรให้การสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมให้คนทำงานกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกครั้ง เพราะตลาดแรงงานจะมีคนว่างงานและผู้อยู่ในข่ายที่จะตกงานสูง ดังที่ได้ประมาณการไว้ มากกว่า 3 ล้านคนรวมถึง คนทำงานไม่เต็มเวลาที่มีมากกว่า 14 ล้านคนที่อาจจะตกงานจากวิกฤติโควิด-19และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับทางออกของประเทศไทย คือ ต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศด้วยการกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชน การบริโภคของภาคเอกชน และที่สำคัญที่สุดคือ ฟื้นฟูธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก หากการจ้างงานของอุตสาหกรรมส่งออกเริ่มฟื้นตัวย่อมสามารถชะลอการปลดคนงานได้ รวมถึงการดำเนินนโยบายด้านความมั่นคงทางสุขภาพเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้มีการแพร่ไวรัสโควิด-19 ต้องควบคู่กันไป