เซโนสติกส์ สตาร์ทอัพไทย พัฒนาชุดตรวจใช้งานจริง พร้อมมอบ 50,000 ชุดตรวจให้รัฐค้นหาผู้ป่วย Covid-19

28 April 2020 Startups

เซโนสติกส์ สตาร์ทอัพไบโอเทคสัญชาติไทย ประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุดตรวจ Covid-19  และนำไปใช้งานในพื้นที่จริงเพื่อการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย

ชุดตรวจคัดกรองแบบเร็วสำหรับตรวจโรค Covid-19 ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยเทคโนโลยีแลมป์เปลี่ยนสี  (Colorimetric RT-LAMP) เกิดจากงานวิจัยร่วมระหว่างบริษัท ซโนสติกส์ จำกัด บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติไทย คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวได้รับงบประมาณดำเนินโครงการในระยะแรกจำนวน 12.9 ล้านบาทเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาชุดตรวจคัดกรอง Covid-19 แบบเร็วจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มูลนิธิรามาธิบดี องค์การเภสัชกรรมและหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้โครงการ Top-down ของ BCG-Health กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะทำการพัฒนาชุดตรวจเพื่อการขยายผลให้กระจายออกไปใช้ตรวจสอบในวงกว้างเพิ่มเติมในระยะที่สอง ด้วยงบประมาณ 20 ล้านบาท

นักวิจัยสามารถพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และได้มีการพัฒนาปรับปรุงชุดตรวจคัดกรองจนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีการทดสอบชุดตรวจคัดกรองนี้กับตัวอย่างจริงประมาณ 3,000 ตัวอย่างที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีประสิทธิภาพชุดตรวจอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริง

RT-LAMP เป็นเทคนิคการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสที่ได้รับการพัฒนาขึ้น มีความไวสูง ใช้เครื่องมือน้อย มีราคาถูกและใช้งานได้ง่ายกว่า RT-PCR ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งในห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลขนาดใหญ่ไปจนถึงโรงพยาบาลชุมชน อีกทั้งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ได้ค่าความไว (Sensitivity) และค่าความจำเพาะ (Specificity) มีค่ามากกว่า 95% และ 98% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับ RT-PCR โดยสามารถทราบผลภายในไม่เกิน 1 ชั่วโมง มีต้นทุนราคาน้ำยาที่ถูกกว่า RT-PCR อย่างน้อย 2 เท่า

ชุดตรวจ RT-LAMP เหมาะที่นำไปใช้ในพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เนื่องจากไม่ต้องการอุปกรณ์ซับซ้อนและงบอุปกรณ์ราคาถูกกว่า RT-PCR 5 เท่า จึงเหมาะสำหรับใช้ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากทั้งในเขตที่มีการระบาดและคัดกรองคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาด โดยใช้งบประมาณในภาพรวมน้อยและได้ผลในเวลาอันสั้น

ขณะนี้ได้มีการนำชุดตรวจไปใช้งานจริงในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย (Active Search) สำหรับค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพึงพอใจเพื่อขยายกำลังการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัส Covid -19 ให้รวดเร็วและทั่วถึง

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยวิธี RT-LAMP จำนวน 20,000 ชุดแก่รัฐบาลใน Phase ที่ 1 ของโครงการและอีกจำนวน 30,000 ชุดใน Phase ที่ 2 แก่รัฐบาลเพื่อทำการสนับสนุนการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม