Four Voices App บำบัดโรคซึมเศร้าทางออนไลน์

10 October 2020 Lifestyle

Four Voices App แอพสร้างสรรค์ช่วยบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า มีสติไม่คิดสั้นฆ่าตัวตาย พร้อมดึง Sound Therapist อาสาสมัครนักกิจกรรมบำบัดออนไลน์ช่วยรับฟัง ให้กำลังใจ ปลุกพลังบวกจากความเครียดสู้วิกฤติเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด-19

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) เปิดเผยว่า Four Voices App จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้ด้วยตัวเอง ผ่านกิจกรรมบำบัดออนไลน์ที่ได้รับการดูแลและให้คำปรึกษาโดยตรงจากนักกิจกรรมบำบัด 

โดย Four Voices App จะเป็นแอปพลิเคชันที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ได้บำบัดความซึมเศร้าจากการฟังเสียงของตัวเองแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง “Sound Therapist” ซึ่งอาจเป็นอาสาสมัครที่ทำหน้าที่ช่วย “รับฟัง” และ “พูดให้กำลังใจ” เสริมพลังบวกให้กับผู้ที่กำลังอยู่ภาวะซึมเศร้าไม่ให้คิดฆ่าตัวตายด้วยเสียงบำบัดซึ่งใช้เทคนิคการใช้เสียงอย่างเหมาะสม และสามารถวัดผลที่มีต่อคลื่นสมองได้ โดยกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำคลังข้อมูลเสียง หาแหล่งทุน ตลอดจนสรรหาผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ กล่าวว่าการสื่อสารเพื่อคลายเศร้าในทาง กิจกรรมบำบัดจิตสังคม สามารถซ่อมแซม เยียวยาความรู้สึก และสร้างกำลังใจให้ตัวเองพร้อมเดินหน้าสู้ชีวิตต่อไปได้ด้วยหลักการ “C-L-E-A-R” C คือ Conscious หรือ การตั้งสติ L คือListening หรือ การฟังจากใจ E คือ Empathy หรือ การช่วยด้วยใจ A คือ Active หรือ การชวนขยับ  และ R คือ Relaxing หรือ การผ่อนคลายจิตใจ และหากฟัง “4 เสียงของตัวเอง” จะทำให้เกิดความคิดบวก เพื่อสร้างพลังในการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไปได้ ซึ่ง 4 เสียงที่กล่าวถึง ประกอบด้วย 1. เสียงแห่งความสุข 2. เสียงแห่งสัญญาณสุขภาพ 3. เสียงแห่งความรัก และ 4. เสียงแห่งสติ 

ทั้งนี้ในสถานการณ์ปกติ หลายประเทศทั่วโลกยังขาดแคลน นักกิจกรรมบำบัด เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ยิ่งผู้คนต้องเผชิญกับโรคระบาดไวรัสโควิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาความขัดแย้ง ยิ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิต สุขภาพกายและใจ ทัศนคติ และความคาดหวัง ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัยประกอบกับการที่ต้องเว้นระยะห่างทางกายภาพ คนทำงานต้อง Work from Home อาชีพนักกิจกรรมบำบัดยิ่งเป็นที่ต้องการของคนในสังคม โดยเฉพาะการขอคำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์

สำหรับประเทศไทยมีนักกิจกรรมบำบัดที่ทำงานกันเป็นเครือข่ายอยู่เพียง 30 กว่าคนเท่านั้น และในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ผู้รับบริการและนักกิจกรรมบำบัดเปลี่ยนวิธีติดต่อสื่อสารจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์ แต่ยังไม่สามารถรองรับปริมาณความต้องการของผู้ป่วยจากความเครียดหรือซึมเศร้าได้ จึงพัฒนาแอปพลิเคชัน Four Voices App ขึ้น เพื่อเป็นตัวช่วยในการดูแลและเข้าใจตัวเองหรือคนรอบข้างมากขึ้น